Obchodní podmínky pro zveřejňování sdělení

Obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce (oficiálního sdělení)

v internetovém deníku Kurzy.cz

 1. Kurzy.cz (dříve Zpravodaj.cz) je internetový deník, jehož vydavatelem je Kurzy.cz, spol. s r.o., Praha 1, Na Poříčí 19, IČO 26192454. Internetová adresa titulní stránky deníku je https://eng.kurzy.cz/zpravy/. Deník je evidován jako celostátní periodikum na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 14373.
 2. V deníku v rubrice Oficiální sdělení jsou zveřejňovány zejména údaje a skutečnosti v případech, kdy jejich zveřejnění nařizuje závazný právní předpis (např. pozvánky na valné hromady dle obchodního zákoníku, informace o výplatě dividend dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu apod.). Dále jsou zde zveřejňovány zásadní informace o činnosti podnikatelských subjektů (např. výroční zprávy) nebo zprávy, kterými se obrací podnikatelé k širšímu okruhu zájemců o spolupráci (např. veřejné soutěže). Jako oficiální sdělení není zveřejňována běžná reklama či inzerce.
 3. Rubrika Oficiální sdělení je členěna do následujících podrubrik:
  a) Valná hromada
  b) Oznámení
  c) Výzva
  d) Veřejná soutěž
  e) Výběrové řízení
  f) Účetní závěrka
  g) Likvidace
  h) Konkurz
  i) Vyrovnání
  j) Pololetní zpráva
  k) Výroční zpráva
  l) Prospekt
  Vydavatel může měnit počet výše uvedených rubrik, zejména vytvářet nové rubriky, slučovat je nebo rušit. Vydavatel je oprávněn zveřejňovat jednu či více rubrik též na jiných serverech zařazených do serveru Kurzy.cz.
 4. Vydavatel zveřejní pouze ta sdělení, jejichž obsah mu byl předán elektronicky a jejichž uveřejnění bylo objednáno prostřednictvím řádně vyplněného elektronického formuláře (objednávky) umístněného na internetové adrese https://eng.kurzy.cz/oficialni-sdeleni/login.asp a objednávka byla způsobem určeným vydavatelem potvrzena (instrukce jak objednávku potvrdit je vydavatel povinen sdělit objednateli e-mailem zaslaným na udanou e-mailovou adresu objednatele), vydavatel je však oprávněn v jednotlivých případech postupovat i jinak. Objednatel může v objednávce uvést až tři podrubriky, ve kterých má být jeho sdělení zveřejněno, cena za zveřejnění se tím nemění.
 5. Vydavatel není povinen žádat objednatele o autorizaci sdělení ani jeho příloh před jeho zveřejněním. Za správnost obsahu sdělení včetně příloh odpovídá vždy v plném rozsahu pouze objednatel.
 6. Vydavatel je povinen zveřejnit pouze ta sdělení, za jejichž uveřejnění objednatel uhradil cenu za uveřejnění dle odst. 11, přičemž ke zveřejnění musí dojít nejpozději následující pracovní den po řádném připsání ceny za zveřejnění na účet vydavatele, nepožaduje-li objednatel pozdější zveřejnění. Vydavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit sdělení, pokud by obsah sdělení včetně příloh byl v rozporu se závaznými právními předpisy, obchodními zvyklostmi nebo dobrými mravy. Vydavatel je též oprávněn odmítnout zveřejnit sdělení, pokud by charakter sdělení včetně příloh neodpovídal charakteru rubriky Oficiální sdělení.
 7. Garantovaná doba zveřejnění oficiálního sdělení je stanovena na 6 měsíců, není-li dále v tomto odstavci uvedeno jinak. I po uplynutí lhůty dle předchozí věty budou sdělení veřejně přístupná mezi archivními zprávami deníku, pokud si objednatel nepřeje jejich oduveřejnění. Za oduveřejnění sdělení se vybírá poplatek dle platného ceníku a k oduveřejnění může na žádost objednatele dojít i před uplynutím lhůty dle první věty.
 8. Na titulních stránkách celé rubriky a jednotlivých podrubrik budou zveřejněny pouze automaticky generované titulky sdělení obsahující datum zveřejnění sdělení, údaj o tom, že se jedná o oficiální sdělení, obchodní jméno objednatele a podrubriky, ve kterých je sdělení zveřejněno. K plnému textu sdělení a jeho případným přílohám se zájemce dostane pomocí prokliku na titulek. Zveřejněná sdělení (titulky) budou standardně řazena podle data zveřejnění, případně dle rubriky. Vydavatel je z praktických důvodů oprávněn omezit počet sdělení (titulků), která budou zobrazena na první načtení příslušné internetové stránky, k ostatním sdělením se zájemce dostane pomocí běžné navigace, případně pomocí vyhledávacího systému provozovaného v rámci celého deníku.
 9. Vydavatel jako doplňkovou službu zveřejní na žádost objednatele sdělení též ve zpravodajské části deníku Kurzy.cz - v rubrice Ekonomika, nebo zveřejní trvale po dobu jednoho týdne sdělení jako PR zprávu přímo na titulní straně deníku. Pro objednání a zveřejnění zprávy v rubrice Ekonomika a PR zprávy platí přiměřeně ustanovení odst. 4, 5 a 6.
 10. Vydavatel je povinen zajistit prostřednictvím internetu nepřetržitý přístup veřejnosti k zveřejněným sdělením po dobu dle první věty odst. 7, není-li dále stanoveno jinak. K porušení závazku vydavatele dle předchozí věty nedojde v případech, kdy bude přístupnost omezena či vyloučena kvůli zásahu vyšší moci nebo kvůli neočekávaným technickým problémům nebo kvůli nezbytným předem oznámeným odstávkám systému, stejně tak nedojde k porušení závazku vydavatele, pokud bude přístupnost omezena či vyloučena činností či nečinností osob, které zajišťují přenos dat na internetu mezi vydavatelem a veřejností.
 11. Objednatel je povinen předem uhradit vydavateli za uveřejnění sdělení, zprávy v rubrice Ekonomika či PR zprávy (odst. 9) cenu dle platného Ceníku, a to na základě výzvy k platbě, kterou mu vydavatel zašle e-mailem. Po zveřejnění je vydavatel povinen vystavit fakturu (daňový doklad) a spolu s ní zaslat poštou objednateli (případně objednatelem určenému plátci) kopii internetové stránky dokládající zveřejnění sdělení.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688