Akcie CZ - Zákony a pravidla

Pravidla Burzy

Pravidla obchodování Burzy Praha upravují zásady a podmínky obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, které členové Burzy provádějí prostřednictvím automatizovaného obchodního systému XETRA Praha.

Zákony

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. se věnuje úpravě obchodních společností a družstev. Hlava V první části tohoto zákona se věnuje akciovým společnostem, díl 3 pak popisuje akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností a v prvním oddílu definuje pojem akcie.

Zákon o kolektivním investování

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje kolektivní investování. "Kolektivním investováním" se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Zákon definuje pojmy INVESTIČNÍ FOND, PODÍLOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND a UZAVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND.

Zákon o dluhopisech

Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává, a některé další otázky s dluhopisy související.

Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. upravuje údaje o právnických a fyzických osobách a jejich rozsah, zapisovaný do některého z rejstříků státní správy. § 48, doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku oddílu 6 Hlavy III popisuje údaje zapisované o akciových společnostech do obchodního rejstříku.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. upravuje daň z příjmů fyzických a právnických osob a to včetně daně z obchodování s cennými papíry.

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.

Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením a oddlužení dlužníka.

Podrobnější vyhledávání v zákonech

Více k tématu naleznete v naší sekci Zákony, například téma Akcie, Burza, Dluhopis, Fond a podobně.

Zrušené zákony

Zákon o cenných papírech

Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Zobrazit sloupec