EB MONETA TS04, MONETA MONEY BANK TURBO SHORT WARRANT, 1:1, NEOMEZENO, Fáze obchodování

Čas Stav Trh
19.07. 18:30:05 Closed Bloky BCP
19.07. 18:30:02 Closed BCP
18.07. 18:30:06 Closed Bloky BCP
18.07. 18:30:04 Closed BCP
18.07. 09:15:11 X Pre Call Phase BCP
18.07. 09:15:11 X Call Phase BCP
18.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
18.07. 08:00:00 PreTrading BCP
18.07. 02:05:16 Open BCP
17.07. 18:30:06 Closed Bloky BCP
17.07. 17:00:00 Closed BCP
17.07. 16:30:00 Post Trade BCP
17.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
17.07. 08:00:00 PreTrading BCP
17.07. 02:05:17 Open BCP
16.07. 18:30:10 Closed Bloky BCP
16.07. 17:00:00 Closed BCP
16.07. 16:30:00 Post Trade BCP
16.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
16.07. 08:00:00 PreTrading BCP
16.07. 02:05:08 Open BCP
15.07. 18:30:10 Closed Bloky BCP
15.07. 17:00:00 Closed BCP
15.07. 16:30:00 Post Trade BCP
15.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
15.07. 08:00:00 PreTrading BCP
15.07. 02:05:05 Open BCP
12.07. 18:30:05 Closed Bloky BCP
12.07. 17:00:00 Closed BCP
12.07. 16:30:00 Post Trade BCP
12.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
12.07. 08:00:00 PreTrading BCP
12.07. 02:05:08 Open BCP
11.07. 18:30:03 Closed Bloky BCP
11.07. 17:00:00 Closed BCP
11.07. 16:30:00 Post Trade BCP
11.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
11.07. 08:00:00 PreTrading BCP
11.07. 02:05:00 Open BCP
10.07. 18:30:06 Closed Bloky BCP
10.07. 17:00:00 Closed BCP
10.07. 16:30:00 Post Trade BCP
10.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
10.07. 08:00:00 PreTrading BCP
10.07. 02:05:18 Open BCP
09.07. 18:30:06 Closed Bloky BCP
09.07. 17:00:00 Closed BCP
09.07. 16:30:00 Post Trade BCP
09.07. 09:15:00 X Pre Call Phase BCP
09.07. 08:00:00 PreTrading BCP
Zobrazit sloupec